Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als je behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht die opgelegd is door de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst). Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de eventueel uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na je expliciete toestemming, hebben opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld de huisarts. Ik doe mijn uiterste best om je privacy te waarborgen.

Dit betekent onder meer dat ik:

Zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens.

Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als je behandelende counselor heb ik al enige toegang tot de gegevens in je dossier. We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). 

De gegevens uit je dossier kunnen ook voor de volgende doeleinden gebruikt worden:  Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als het counselingstraject is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.

Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. Als ik om een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en  hiervoor je  expliciete toestemming vragen. De gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

Privacy op de zorgnota: Op de zorgnota die je maandelijks ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota mogelijk kan declareren bij je zorgverzekeraar.